Technologie bezwykopowe budowy sieci kanalizacyjnej i odnowy infrastruktury podziemnej

bialystok_budowa_przylacza_sanitarnego

Jeśli planujesz zbudować lub odnowić, lub zbudować infrastrukturę podziemną, warto zastanowić się nad korzyściami płynącymi z użycia nowoczesnych technologii. Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej pozwala na stosunkowo mało inwazyjne realizowanie prac. Jest to szczególnie ważne w miejscach o dużym natężeniu ruchu, aby zminimalizować utrudnienia w komunikacji drogowej, spowodowane pracami wykopowymi. Bezwykopowe prowadzenie prac może okazać się najlepszym rozwiązaniem.

Przyłącze kanalizacyjne – czy trzeba kopać głęboko?

Przyłączenie do sieci kanalizacji w pobliżu dróg publicznych wymaga często realizowania głębokich wykopów, które są dość skomplikowane i czasochłonne. Warto zdecydować się na współpracę ze specjalistami, którzy mają specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii bezwykopowych, które umożliwiają nie tylko szybkie, ale przede wszystkim solidne wykonywanie prac. Jest to szczególnie istotne w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie prowadzenie budowy i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, często może być utrudnione. Konsultacja ze specjalistą pozwoli na dobór odpowiedniej metody prac, dopasowanej do możliwości infrastrukturalnych terenu.

budowa_przylacza_sanitarnego_bialystok

Budowa przyłącza kanalizacyjnego – jak wygląda?

Budowa przyłącza wodociągowego to proces, który obejmuje kilka etapów. Jest to również współpraca różnych specjalistów, takich jak inżynierowie, geodeci i robotnicy budowlani. Poniżej przedstawiamy podstawowe kroki, jakie zwykle są podejmowane w trakcie takiego przedsięwzięcia:

Analiza i projekt przyłącza: Na początek wykonuje się analizę gruntową i hydrologiczną terenu, a następnie tworzy plany techniczne. Wszystko to musi być zatwierdzone przez odpowiednie organy administracyjne. Konieczny jest projekt zagospodarowania terenu.

Uzyskanie pozwoleń: Przed rozpoczęciem prac budowlanych trzeba uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia, które mogą różnić się w zależności od jurysdykcji. Należy mieć pewność, że warunki przyłączenia do kanalizacji umożliwiają wykonywanie tego typu prac.

Wytyczenie trasy: Geodeci wytyczają dokładną trasę, po której będzie przebiegało przyłącze kanalizacyjne.

Przygotowanie terenu: Następuje usunięcie roślinności i innych przeszkód z terenu, na którym ma być zainstalowane przyłącze.

Wykop: Robotnicy wykonują wykop pod przyszłe rury. Głębokość i szerokość wykopu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj gruntu czy odległość od innych instalacji podziemnych.

Układanie rur: Po przygotowaniu wykopu następuje układanie rur kanalizacyjnych. Materiał rur musi być zgodny z normami i standardami technicznymi.

Połączenie z główną siecią: Po ułożeniu rur wykonuje się ich połączenie z główną siecią kanalizacyjną. W tym etapie często wymagane jest zamknięcie wody i kanalizacji na czas prac. Zasady przyłączenia do sieci kanalizacyjnej powinny być ściśle przestrzegane.

Testy i kontrole: Po zakończeniu prac wykonuje się testy ciśnieniowe i jakościowe, aby upewnić się, że nowe przyłącze działa prawidłowo i jest szczelne.

Zamknięcie wykopu i rekultywacja terenu: Wykop jest zasypywany, a teren rekultywowany. Następuje odbiór przyłącza i przekazanie wykonanej instalacji do użytku.

Dokumentacja: Cały proces jest dokumentowany, a zakończenie prac potwierdzane jest odpowiednimi dokumentami, w tym protokołem odbioru.

Każdy z tych etapów wymaga współpracy wielu osób i jest regulowany przez różne normy oraz przepisy budowlane i sanitarne, takie jak ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Co trzeba wiedzieć o zbiorowym odprowadzaniu ścieków?

Zbiorowe odprowadzanie ścieków to sposób organizacji kanalizacji, w którym ścieki ze zbioru budynków lub całych osiedli są kierowane do jednej, wspólnej sieci kanalizacyjnej, a następnie do oczyszczalni ścieków. Jest to złożony system, którego projektowanie, budowa i eksploatacja są regulowane przez liczne przepisy prawne oraz normy techniczne. Warto mieć to na uwadze, przy planowaniu prac takich jak podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

budowa_przylacza_sanitarnego_bialystok

Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej a zalety prac bezwykopowych

Jest wiele zalet, jakie płyną z przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. To przede wszystkim działania, które umożliwiają wykonanie prac bez robót ziemnych lub z ich minimalnym użyciem. Na etapie bezwykopowego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej korzysta się z gotowych studzienek, co znacznie przyśpiesza proces tworzenia nowych przyłączy.

Warto dodać, że z zastosowaniem nowoczesnych technologii bezwykopowych przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nie wymaga stosowania: 

  • deskowania ścian wykopów,
  • wykonywania podłoża betonowego lub gruntowego,
  • odwadniania gruntu,
  • zasypywania i zagęszczania gruntu,
  • wywożenia przewodów, które są wymieniane na nowe,
  • zrywania i odbudowywania nawierzchni.

Bezwykopowe prace związane z przyłączeniem nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej mogą bardzo usprawnić budowę przyłącza kanalizacyjnego. Wymiana infrastruktury podziemnej niestety wiążę się z utrudnieniami dla mieszkańców aglomeracji, dlatego czas realizacji i sposób prowadzenia prac jest niezwykle istotny. Wybierając technologię bezwykopową, obszar robót naziemnych ograniczony jest do minimum.

budowa_przylacza_sanitarnego

Jak wyglądają prace budowane bezwykopowe?

Do prac podziemnych wykorzystuje się tak zwane „krety”. Są to maszyny przeciskowe, pozwalające zrobić odwiert. Następnie jest on wykorzystywany do takich prac jak – przyłączenie budynku do sieci kanalizacji czy jej wymiana. Tworzenie przecisków przez krety jest bardzo precyzyjne. Maszyna wykonuje otwór, a zaraz za nią instalowana jest rura – niezależnie czy to prace związane z przyłączeniem gazu, kanalizacji czy elektryki – uzyskujemy grunt gotowy do wszelkich instalacji podziemnych, bez konieczności robienia rozległych rozkopów. Dzięki temu przyłączenie nieruchomości do niezbędnych instalacji jest bardzo proste.

Kret radzi sobie gorzej przy pracach, wymagających precyzyjnego spadku. Kretem można operować tylko w linii prostej. Początkowe nakierowanie maszyny jest tutaj kluczowe. Warto mieć na uwadze rodzaj gruntu. Jeśli kret napotka na drodze jakąś przeszkodę, jego tor żłobienia może się niekontrolowanie zmienić. Odchylenie może wynosić do kilkudziesięciu centymetrów, co w efekcie może spowodować nieprecyzyjny spadek grawitacyjny. Wiedza specjalistów jest tu kluczowa, aby sieć kanalizacyjna i system odprowadzania ścieków były wykonane prawidłowo.

 

Technologie bezwykopowe – podsumowanie

Nowoczesne technologie oferują innowacyjne rozwiązania dla wyzwań związanych z budową i renowacją infrastruktury podziemnej. Od poprawy bezpieczeństwa, redukcji kosztów i czasu, po wpływ na środowisko. Nowoczesne technologie zapewniają szeroki zakres korzyści. Ponieważ zapotrzebowanie na niezawodną infrastrukturę podziemną stale rośnie, konieczne jest rozważenie wszystkich dostępnych opcji, zwłaszcza tych, które wykorzystują nowoczesne technologie, takie jak prace bezwykopowe. W ten sposób możemy zbudować solidne, trwałe i odporne systemy, które w dłuższej perspektywie przyniosą korzyści nam wszystkim. Oczywiste jest, że takie technologie są bardziej ekonomiczne, szybsze, a wyniki są wyższej jakości. Aby osiągnąć maksymalną wydajność – skontaktuj się z naszymi specjalistami.